0

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

 

You Mobile (you-mobile.nl)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen van You Mobile handelend onder de handelsnaam You Mobile. In deel I zijn de algemene voorwaarden voor reparaties van mobiele telefoons door You Mobile vastgelegd. In deel II zijn de algemene voorwaarden voor de online verkoop van producten door You Mobile vastgelegd . Verder behelst deel III aanvullende regels met betrekking tot de verkoop in de fysieke winkels van You Mobile.

Algemene gegevens You Mobile
1. You Mobile is gevestigd in de Augustijnenstraat 17, 6511 KD te Nijmegen.
Ons telefoonnummer is 024 324 30 76 en ons E-mailadres is info@you-mobile.nl
2. KVK nummer: 09171378, BTW Nummer: NL002376753B27 en ons IBAN nummer: NL70 ABNA 0550 0442 99.

Deel I Reparaties

Artikel 1 Klachten en defecten
1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven. 2. You Mobile onderzoekt altijd of er sprake is van val, water, vocht en/of stoot schade.
3. Indien het toestel gekocht is bij You Mobile en er wordt val, water, vocht en/of stoot schade vastgesteld zonder dat de klant dit vermeldt heeft, dan wordt er €36,50 gebracht aan de klant voor het schadeonderzoek.
4. In het geval van val, water, vocht en/of stoot schade of als deze schade later wordt geconstateerd, heeft You Mobile het recht om de reparatie te weigeren.
5. Als de klant de oorzaak van de schade aan het toestel niet juist of onvolledig vermeldt, dan heeft You Mobile het recht om de reparatie te weigeren.

Artikel 2 Het schadeonderzoek
You Mobile zal bij elk verzoek tot reparatie van een toestel een onderzoek instellen. Dit onderzoek dient tot vaststelling van de oorzaak van de schade en de kosten voor de reparatie van het toestel. Indien de kosten voor de reparatie hoger uitvallen dan de prijs die vermeldt staat op de website, wordt er contact opgenomen met de consument/opdrachtgever. Zonder toestemming van de consument/opdrachtgever zal er geen reparatie verricht worden die de prijs, die vermeldt staat op de website, overschrijdt. Geeft de consument/opdrachtgever geen toestemming voor de reparatie, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Is er sprake van een situatie zoals omschreven in artikel 2.3, dan zal er een bedrag van €36,50 in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Reparatie duur en leentoestellen
1. De reparatie die wordt uitgevoerd door You Mobile neemt maximaal 14 werkdagen in beslag.
2. Indien You Mobile de termijn van 14 werkdagen niet kan hanteren, dan informeert You Mobile de klant hier tijdig over.
3. Gedurende de tijd dat de klant zijn telefoon niet heeft vanwege de reparatie, kan de klant een leentoestel krijgen.
4. You Mobile beschikt over een beperkt aantal leentoestellen. In het geval dat er geen leentoestel voorhanden is, kan de klant geen aansprak maken op een leentoestel.
5. Voor gebruik van een leentoestel dient €50,- te worden betaald door de gebruiker als borg.
6. Bij beschadiging van of defect aan een leentoestel die door de klant is toegebracht, zal de borg van €50,- worden ingehouden.

Artikel 4 Prijs
De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op de website van You Mobile en eventueel het schadeonderzoek. De prijs bestaat uit onderdelen, montage en een garantie van 12 maanden op imitatie en 24 maanden op origineel dat is vervangen. Alle prijzen zijn inclusief het Btw-tarief van 21%.

Artikel 5 Data verlies
You Mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data die op de telefoon staat en die verloren gaat gedurende of na de reparatie.

Artikel 6 Garantie
1. Op het onderdeel dat is vervangen, zoals vermeld staat op de reparatiebon, rust een garantietermijn van 12 maanden op imitatie en 24 maanden op origineel. Indien er na de reparatie val-, stoot-, druk-, water-, vocht- en/of overige gebruiksschade wordt geconstateerd, vervalt de garantie.
2. De reparatiebon of de factuur is het bewijs van garantie.
3. Een offerte of bankafschrift is geen geldig garantiebewijs.
4. De fabrieksgarantie van Apple, Samsung, Huawei, HTC, Sony, Nokia, LG en BlackBerry vervalt op het moment dat You Mobile het toestel repareert.
5. De garantie gegeven door You Mobile treedt in werking na reparatie van het toestel.

Artikel 7. Verzending van toestellen
De klant/opdrachtgever dient het pakket, met daarin het toestel, aangetekend en verzekerd op te sturen naar You Mobile. You Mobile stuurt de zending na behandeling aangetekend en verzekerd terug. De verzend- en verzekeringskosten komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.
Verlies en/of diefstal wordt door You Mobile afgehandeld met de desbetreffende transporteur.

Artikel 8 Niet tijdig betalen of afhalen van producten
Indien de reparatie is afgerond en de klant/opdrachtgever is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de klant/opdrachtgever 3 maanden de tijd om het product te betalen en af te halen. Indien de klant/opdrachtgever niet binnen 3 maanden het product betaald en afhaalt, dan heeft You Mobile het recht om het product te behouden of te vernietigen.

Deel II Online verkoop

Artikel 1 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod komt de overeenkomst niet totstand.
3. You Mobile heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet aan te nemen.

Artikel 2 Prijs en aanbod
1. Ieder aanbod op de website van You Mobile is vrijblijvend.
2. Alle prijzen op de website van You Mobile zijn onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en zetfouten. Voor alle schade en alle andere gevolgen ontstaan door typefouten, drukfouten en zetfouten is You Mobile niet aansprakelijk.
3. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, met uizondering op marge toestelen.

Artikel 3 Levering
1. Levering vindt plaats binnen 2 werkdagen.
2. Indien de levering niet plaats vindt binnen 2 werkdagen, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. De leveringstijd die op de website staat aangegeven is indicatief. De leveringstijd die vermeldt wordt op de website is op geen enkele wijze bindend.
4. Levering geschiedt via de vervoerder GLS.
5. De klant/opdrachtgever betaald geen leveringskosten.
6. You Mobile is, samen met GLS, aansprakelijk voor de levering tot aan de deur. Op het moment dat de klant/opdrachtgever de levering aanneemt, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die vanaf dat moment ontstaat.
7. Indien de klant/opdracht gever niet tijdig aangeeft dat er ten tijde van levering sprake was van schade, dan dient de klant/opdrachtgever aan te tonen dat de schade is ontstaan voordat de klant/opdrachtgever het product in ontvangst nam.
8. Het door de klant/opdrachtgever opgegeven adres aan You Mobile geldt als plaats van levering.

Artikel 4 betaling
Alle betalingen voor online bestellingen geschieden direct via Ideal.

Artikel 5 Herroeping en retourneren
U heeft het recht om binnen termijn van 30 dagen zonder opgave van redennen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Youmobile Augustijnenstraat 17, 6511KD Nijmegen, info@you-mobile.nl. Telefoon: +31 (0) 24 324 30 76 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te lven volstaat het om u mededeling betreffende uw uitoefening van het  herroepingrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstrken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangen u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder gaval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te heroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht; tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welke tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voodat de termijn van 14 dagen is verstrekken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekkening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goderen vast te stellen.

Artikel 6 Offertes 
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet anders is vermeld in de offerte.
2. Indien de klant/opdrachtgever een vrijblijvende offerte aanvaard, dan behoudt You Mobile zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of van de overeenkomst af te wijken.

Artikel 7 Garantie
1. De standaard fabrieksgarantie geldt voor alle producten.
2. De garantie vervalt indien de klant/opdrachtgever het product gebruikt op een manier waarvoor het product niet bedoelt is, het product slecht onderhoud of wanneer de afnemer het product beschadigd.
3. Op refurbished en tweedehandse toestellen zit een garantietermijn van 36 maanden.

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen en specificaties van producten op de website, zijn benaderingen en kunnen afwijken van het product.
2. Op basis van onjuiste afbeeldingen en/of specificaties, kan er geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden geëist door de klant/opdrachtgever.
3. Alle afbeeldingen zijn het eigendom van de rechthebbende.

Artikel 9 Overmacht
1. Indien de levering te laat, verkeerd, onvolledig of niet plaats vindt vanwege een overmachtsituatie, dan kan ondernemer hier voor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Ingeval van een (aanhoudende) overmacht situatie mag de ondernemer de overeenkomst opschorten.

Artikel 10 Klachtenregeling
1. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te
mailen naar info@you-mobile.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan
is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via
Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten
in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van
de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op
http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in
behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het
platform van de Europese Unie.

Deel III

Verkoop van producten in de fysieke winkels van You Mobile

Artikel 1 Toepasbaarheid Deel II
Alle artikelen met betrekking tot online verkoop die zijn vastgelegd in deel II van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de verkoop van producten in één van de fysieke winkels van You Mobile, tenzij deel III van deze algemene voorwaarden anders bepalen.

Artikel 2 Garantie
Op alle toestellen die in de winkels van You Mobile worden verkocht zit standaard een garantietermijn van 24 maanden, met uitzondering van de producten van het merk Apple. Op producten van het merk Apple zit een standaard garantietermijn van 12 maanden.

Artikel 3 Accessoires
Accessoires die gekocht zijn bij You Mobile mogen binnen 7 dagen geruild worden. De klant heeft dan uitsluitend recht op een tegoedbon van You Mobile.

Artikel 4 Onderdelen
Onderdelen die zijn gekocht bij You Mobile hebben 3 maanden garantie behalve als dat is aangegeven op productpagina. Onderdelen die beschadigd zijn tijdens reparatie worden niet geaccepteerd als retour (krassen op beeldscherm of andere beschadigingen vallen hier onder)